Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Διδακτορικής Έρευνας

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΗΔΥλ) (edml.uniwa.gr) δημοσιεύει πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών. Ειδικότερα, τα πεδία έρευνας θα εστιάζουν στις περιοχές:
1. Ηλεκτρικά Ρεύματα Διεγειρόμενα από Μηχανική Καταπόνηση (PSC) και Ακουστικές Εκπομπές για τη διερεύνηση της δομικής ακεραιότητας υλικών και δομών. Καθηγητής Ηλίας Σταύρακας
2. «Ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες ιονικών υγρών». Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Θέμα 1 – περιγραφή: Είναι δεδομένη σήμερα η ανάγκη εποπτείας της δομικής ακεραιότητας μεγάλων κατασκευών και υποδομών. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογιών για την εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας εντοπίζονται τρεις ουσιαστικοί ανασταλτικοί παράγοντες:
1. Το πολύ μεγάλο κόστος αγοράς και εγκατάστασης εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης
2. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες εντοπίζουν επιφανειακές αστοχίες κυρίως οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο και όταν η κατασκευή δεν διαθέτει άλλη ικανότητα και αντοχή μηχανικής καταπόνησης και φέροντος μηχανικού φορτίου (ενδεικτικό παράδειγμα η αστοχία της γέφυρας στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Καβάλας, 9 Νοεμβρίου 2018)
3. Όταν αφορά στη μελέτη δομικής ακεραιότητας μνημείων η παρέμβαση στις εξωτερικές επιφάνειες του μνημείου τις περισσότερες φορές δεν επιτρέπεται.
Στην προτεινόμενη έρευνα θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές μετρήσεις με την εφαρμογή καινοτόμων πειραματικών τεχνικών (ενδεικτικά αναφέρονται, Pressure Stimulated Currents, Acoustic Emissions, Digital Image Correlation, Ultra-High-Speed Camera κ.α.) και θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά η εκτίμηση της χωρικής κατανομής μηχανικών βλαβών αλλά και της εξέλιξης τους σε δομικά μέλη και δοκίμια. Στόχος είναι η πρώιμη ανάδειξη ενδεχόμενης μηχανικής αστοχίας.
Υποψήφιος Διδάκτορας -1
Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική

Θέμα 2 – περιγραφή: Τα ιόντα υγρά (ILs) είναι άλατα με ασθενώς συνδεδεμένα ιόντα, έτσι ώστε το σημείο τήξης τους, να βρίσκεται κάτω από τους 100 °C ή ακόμα και κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου. Ένας μεγάλος αριθμός ILs μπορεί να συντεθεί με τον κατάλληλο συνδυασμό διαφόρων κατιόντων και ανιόντων, επιτρέποντας την ακριβή ρύθμιση των φυσικών ιδιοτήτων τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη χαμηλή μεταβλητότητά τους και τη χαμηλή τοξικότητά τους, τα ILs μπορούν να θεωρηθούν ως οι “πράσινοι σχεδιαστικοί” διαλύτες στην πρώτη γραμμή του ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θα διεξαχθούν μετρήσεις για τον οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό επιλεγμένων οικογενειών ILs, με τη χρήση τεχνικών διαθλασιμετρίας σύζευξης πρίσματος και τεχνικών διηλεκτρικής φασματοσκοπίας. Το έργο αυτό αναμένεται να παράγει σημαντικά αποτελέσματα για πολυάριθμες εφαρμογές των ILs στους τομείς των οπτο-ρευστοειδών και της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των μακροσκοπικών ιδιοτήτων τους και της μοριακής δομής τους. Μέρος της διδακτορικής μελέτης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πίζας της Ιταλίας, όπου θα λάβει χώρα η σύνθεση και την ab inition μοντελοποίηση των δειγμάτων.
Υποψήφιος Διδάκτορας -1
Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική