Πρόωθηση και βελτίωση της εκπαδευτικής διαδικασίας στο πλάισιο της διά βίου μάθησης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Πλαίσιο Προγράμματος:
Αναμόρφωση προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μέτρο 2.2 / Ενέργεια 2.2.2 / Πράξη 2.2.2.α)

Έναρξη: 01-05-2003

Λήξη: 31-08-2008

Χρηματοδότηση: 386.068,80€

Περιγραφή:

Το έργο στόχευε στην παραγωγή ολοκληρωμένο πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού για ένα πλήθος εκπαιδευτικών θεμάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου συμμετείχε στο έργο προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αναταγωνισιμότητας τους υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ένας από τους στόχους ήταν η σχεδίαση και η παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού όπως επίσης και η διερεύνηση του βαθμού αφομοίωση της γνώσης από τους φοιτητές ειδικά στους παρακάτω τομέις:

 • Φυσική των ημιαγωγών
 • Ηλεκτρονικά κυκλώματα
 • Ηλεκτρονικά ισχύος
 • Εισαγωγή στην νανοηλεκτρονική

Εκτός από την παραπάνω δράση, μια εξίσου σημαντική ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός λογισμικού για την ηλεκτρονική εξέταση και αξιολόγηση των φοιτητών. Η ομάδα διερεύνησε σε βάθος διάφορους τρόπους ηλεκτρονικής αξιολοόγησης των σπουδαστών. Κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων γινόντουσαν συγκρίσεις των μεθόδων αξιολόγησης. Οι διάφοροι μέθοδοι για έλεγχο των γνώσεων των σπουδαστών μετά τη διδασκαλία και τις εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και μέτα τη διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσαν αντικείμενα μελέτης και έρευνας προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας.

Ερευνητική ομάδα:

 • Δήμος Τριάντης, καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Κίμων Αναστασιάδης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Ηλίας Σταύρακας, PhD, MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 • Δρόσος Ναυπακτίτης, καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Παναγιώτης Τσιάκας, υποψήφιος διδάκτορας, Msc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Μηχανικός Λογισμικού
 • Μαρία Καϊτσα, Msc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Μηχανικός Λογισμικού
 • Χαράλαμπος Στεργιόπουλος Ρούμπας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Μηχανικός Λογισμικού

Δημοσιέυσεις:

 • D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis and I. Marinos: «Networked Learning Physics of Semiconductors through a Virtual Laboratory Environment» Proceedings of the Sixth International Conference on Networked Learning 2008, 5th & 6th May 2008, Halkidiki, Greece, pp. 845-846.
 • P. Tsiakas, Ch. Stergiopoulos, D. Nafpaktitis, D. Triantis, I. Stavrakas: «Computer as a Tool in Teaching. Examining and Assessing Electronic Engineering Students». Proceedings of the IEEE-EUROCON 2007. The International Conference on “Computer as a Tool” Warsaw, September 9-12, pp. 2490-2497.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, P. Tsiakas, Ch. Stergiopoulos, «Asynchronous teaching methods and electronic assessment applied to students of the module “Physics of Semiconductor Devices”», Journal of Materials Education, vol. 29, Nos. 1-3, pp. 133-140 (2007).
 • D. Nafpaktitis, D. Triantis, P. Tsiakas, C. Stergiopoulos: «Using New Technologies for Teaching Power Electronics and Assessing Students», Proceedings of the IEEE-ICELIE 2006 (First International Conference on E-Learning in Industrial Electronics), Hammamet – Tunisia, December 18 – 20, pp. 125 – 129.
 • C Stergiopoulos, P. Tsiakas, M. Kaitsa and D. Triantis: «Evaluating Electronic Examination Methods of Students of Electronics. Effectiveness and Comparison to the Paper-and-Pencil Method», Proceedings of the IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing (SUTC 2006), June 5-7, 2006, Taichung, Taiwan, Book 2, pp. 143-149.
 • C. Stergiopoulos, P. Tsiakas, M. Kaitsa and D. Triantis, I. Fragoulis and C. Ninos: «Methods of Electronic Examination Applied to Students of Electronics. Comparison of results with the conventional (paper-and-pencil) method», Proceedings of the 2nd International Conference on Web Information Systems and Technologies, 11-13 April 2006, Setúbal, Portugal, pp. 305-311.
 • P. Tsiakas, C. Stergiopoulos, M. Kaitsa and D. Triantis: «New technologies applied in the educational process in the TEI of Athens. The case of “e-education” platform and electronic examination of students. Results», WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, vol. 2, pp. 192-196 (2005).
 • D. Triantis, I. Stavrakas, P. Tsiakas, C. Stergiopoulos and D. Ninos: «A pilot application of electronic examination applied to students of electronic engineering: Preliminary results», WSEAS Transactions on Advances in