Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Διδακτορικής Έρευνας

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΗΔΥλ) (edml.uniwa.gr) ανακοινώνει πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών. Ειδικότερα, το πεδίο έρευνας θα εστιάζει στην περιοχή:

Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για τη μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών. Καθηγητής Η. Σταύρακας – ilias@uniwa.grhttp://edml.uniwa.gr/stavrakas/

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (http://eee.uniwa.gr/el/spoudes/didaktorikes-spoudes) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περιγραφή του Θέματος

Είναι δεδομένη σήμερα η ανάγκη εποπτείας της δομικής ακεραιότητας μεγάλων κατασκευών και υποδομών. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογιών για την εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας εντοπίζονται τρεις ουσιαστικοί ανασταλτικοί παράγοντες:

  1. Το πολύ μεγάλο κόστος αγοράς και εγκατάστασης εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης
  2. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες εντοπίζουν επιφανειακές αστοχίες κυρίως οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο και όταν η κατασκευή δεν διαθέτει άλλη ικανότητα και αντοχή μηχανικής καταπόνησης και φέροντος μηχανικού φορτίου (ενδεικτικό παράδειγμα η αστοχία της γέφυρας στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Καβάλας, 9 Νοεμβρίου 2018)
  3. Όταν αφορά στη μελέτη δομικής ακεραιότητας μνημείων η παρέμβαση στις εξωτερικές επιφάνειες του μνημείου τις περισσότερες φορές δεν επιτρέπεται.

Στην προτεινόμενη έρευνα θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές μετρήσεις με την εφαρμογή καινοτόμων πειραματικών τεχνικών (ενδεικτικά αναφέρονται, Pressure Stimulated Currents, Acoustic Emissions, Digital Image Correlation, Ultra-High-Speed Camera κ.α.) και θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά η εκτίμηση της χωρικής κατανομής μηχανικών βλαβών αλλά και της εξέλιξης τους σε δομικά μέλη και δοκίμια. Στόχος είναι η πρώιμη ανάδειξη ενδεχόμενης μηχανικής αστοχίας.

Υποψήφιος Διδάκτορας -1

Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική