Education Technologies and Methodologies

Μονάδα νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στην εκπαίδευση

[Αναλυτική Παρουσίαση της Μονάδας]

Αναπτύσσονται μια σειρά καινοτόμων τεχνικών που αφορούν την εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών και Μεθοδολογιών στην Εκπαίδευση και συγκεκριμένα:

e-learning & e-examinations, remote experiments

Υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης

Οι δραστηριότητες της μονάδας συντονίζονται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Δ. Τριάντη 

Στοχεύοντας στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που βασίζονται στις νεες τεχνολογίες, αναπτύσσονται εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικών εξετάσεων (e-learning and e-examinations). Παράλληλα, αναπτύσσεται ενα πρωτότυπο υποστηρικτικό υλικό με χρήση διαδραστικών εργαλείων με την πραγματοποίηση απομακρυσμένων πειραμάτων (remote experiments).

e-learning

Μια από τις πρωτοποριακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με τη χρήση της ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών είναι η  πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης. Πρόκειται για  ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης (Learning Management System – LMS) που παρέχει μια μεγάλη ποικιλία τύπων ερωτήσεων – ασκήσεων και τεστ αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης. Το  Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων και να παρέχει στο χρήστη-φοιτητή πληροφορίες σχετικά με την επίδοσή του και το χρόνο στον οποίο ολοκλήρωσε το τεστ.
e-examinations

Πρόκειται για μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση που στοχεύει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών, στον  εμπλουτισμό των γνώσεών τους με αυτόνομο και δημιουργικό τρόπο, στην αύξηση του ποσοστού αφομοίωσης γνώσεων και τη συνακόλουθη υψηλότερη απόδοση στις εξετάσεις. Συγχρόνως, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας να ανανεώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους, ενώ ενισχύεται η  άμιλλα στο σχεδιασμό και την  ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εξέτασης των διδασκόμενων μαθημάτων.

Στην πορεία της υλοποίησης της  δράσης πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό του βαθμού  αξιοπιστίας της μεθόδου εξέτασης με χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε σχέση με την αντίστοιχη προφορική εξέταση. Αν και η μέθοδος εξέτασης με  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιτρέπει την αντικειμενική και ταχεία αξιολόγηση των γνώσεων, ωστόσο εμπεριέχει τον κίνδυνο πιθανού σφάλματος στην τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας. Το σφάλμα εντοπίζεται στην πιθανότητα απάντησης μιας ερώτησης με τυχαίο τρόπο ή με βάση το ένστικτο γεγονός που δεν επιτρέπει τη διακρίβωση της πλήρους γνώσης του υπόβαθρου που εμπεριέχει η ερώτηση. Με δεδομένο ότι η προφορική εξέταση αποτελεί την πλέον αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων των φοιτητών, αναζητήθηκε η πλέον αξιόπιστη μέθοδος διενέργειας εξετάσεων με τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και τη βαθμοδότηση των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αποφεύγοντας την τακτική της αρνητικής βαθμολογίας, συνθέσαμε ένα σύνολο ζευγών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (ζεύγη των διασταυρούμενων ερωτήσεων). Οι ερωτήσεις που αποτελούν το ζεύγος δεν παρουσιάζουν προφανή σχέση για έναν εξεταζόμενο ο οποίος δεν έχει επαρκή γνώση του εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου. Παράλληλα αναζητήθηκε ένας κατάλληλος αλγόριθμος βαθμοδότησης, συσχετίζοντας τη σωστή/λάθος απάντηση στα δύο μέρη του ζεύγους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη προσέγγιση της βαθμολογίας που έλαβε ο εξεταζόμενος φοιτητής στην προφορική εξέταση.

Από την εφαρμογή της παραπάνω έρευνας προέκυψε ότι η εξέταση με τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, μπορεί να θεωρηθεί αρκετά αξιόπιστη, με την προϋπόθεση του άρτιου σχεδιασμού των ερωτήσεων   με τη δομή των διασταυρούμενων  ζευγών. Τέλος, η αξιοπιστία της μεθόδου ελέγχθηκε και με την αντιπαραβολή και συσχέτιση της βαθμολογίας των φοιτητών στην εξέταση με χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με την βαθμολογία τους σε μια αντίστοιχη παραδοσιακή γραπτή εξέταση που στηρίζεται σε ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος και ασκήσεις. Η δραστηριότητα έχει ήδη ενταχτεί στο πλαίσιο της ανάδειξης της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [σύνδεσμος] του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δράση παρουσιάστηκε στην ημερίδα  με θέμα «Ο Θεσμός της Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012 στο υπουργείο παιδείας [σύνδεσμος].

Yποστηριξη διαδικασιών αξιολόγησης

Μια εξίσου σημαντική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι και η προσφορά του αφ’ ενός στην αναβάθμιση και βελτίωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής μέσω μελετών με παράλληλο έλεγχο των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές και αφ’ ετέρου στην υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.

Διάφοροι μέθοδοι για έλεγχο των γνώσεων των φοιτητών μετά τη διδασκαλία και τις εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και μετά τη διανομή πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενα μελέτης και έρευνας, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας.