Προκήρυξη θέσης Διευθυντή ΕΗΔΥΛ

Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υλικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Έχοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου, σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017),
  • τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (άρθρο 7, παράγραφος Ε),

προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΦΕΚ 824/τ.Β΄/08-03-2019), το οποίο εντάσσεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε κλειστό φάκελο, στην Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της παρούσας ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή αναρτάται:

  1. Στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
  2. Στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών.
  3. Στον ιστότοπο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
  4. Στον ιστοτόπο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών.

Ο Διευθυντής του Τομέα

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Καθηγητής