ΔIΔΕ – ΔΙερεύνηση Δομής Εδαφικών υλικών

Τίτλος Έργου: ΔIΔΕ – ΔΙερεύνηση Δομής Εδαφικών υλικών

Πλαίσιο και Φορέας Χρηματοδότησης : Επιβράβευση ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2/4/2018 – 20/1/2019

Συνολική Χρηματοδότηση : 187.000,00€

Χρηματοδότηση Εργαστηρίου: 15.000,00€

Συμμετέχοντες στο Έργο:

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ομ. Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΑΛΙΑΣ

Περιγραφή:

Η ανισοτροπία εδαφικών υλικών λόγω προσανατολισμένης εσωτερικής δομής επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό τη μηχανική συμπεριφορά τους. Μία νέα Ανισοτροπική Θεωρία Κρίσιμης Κατάστασης (ΑΘΚΚ) αναπτύχθηκε η οποία συμπεριλαμβάνει το ρόλο της δομής στον ορισμό των συνθηκών κρίσιμης κατάστασης και αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης διαφόρων καταστατικών μοντέλων για άμμους και αργίλους με τη θεωρία Πλαστικότητας.

Το ερευνητικό προγράμματα ΔΙΔΕ θα εστιάσει στα παρακάτω θέματα:

1.  Περαιτέρω ανάπτυξη καταστατικών μοντέλων εντός της ΑΘΚΚ για διάφορες καταστάσεις φόρτισης που δεν έχουν εξετασθεί ακόμα
2. Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της δομής σε φόρτιση εδαφικών δειγμάτων με τη χρήση όλων η μερικών από τις συσκευές τριαξονικής, διαξονικής και κυλινδρικής καταπόνησης, με πιθανή πρόσθεση πυριτίας
3. Διερεύνηση πιθανού συσχετισμού διαφόρων τανυστών δομής με χρήση της μεθόδου διακριτών στοιχείων και του τρόπου εξέλιξης
4. Αρχή διερεύνησης πιθανής συσχέτισης του τανυστή δομής με φυσικές ιδιότητες του υλικού, όπως ο τανυστής ηλεκτρικής αγωγιμότητας

Ερευνητική ομάδα:

  • Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Συντονιστής ομάδας
  • Δήμος Τριάντης, Kαθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
  • Ανδρόνικος Λουκίδης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Θεολόγος Μίγκος, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής