Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων πολυχρηστικών νανοσύνθετων πολυμερών

Πλαίσιο Προγράμματος:
«ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Έναρξη: 01-01-2012

Λήξη: 31-12-2015

Χρηματοδότηση: 510.000€

Χρηματοδότηση Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 90.000 €

Συντονιστής Έργου: Εργαστήριο Φυσικής, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Συμμετέχοντες στο έργο:

  • Εργαστήριο Φυσικής, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
  • Εργαστήριο Έξυπνων Υλικών και Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων των Υλικών, Τμήμα Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων
  • Εργαστήριο Φυσικής Πολυμερών, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
  • Συνεργαζομενος ερευνητής: Αλέξανδρος Γεωργακίλας

Περιγραφή:
Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πολυ-χρηστικών  νανοσύνθετων υλικών από μήτρα πολυμερών, ο δομικός και ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των υλικών αυτών, καθώς και η συστηματική μελέτη των ιδιοτήτων τους. Η δομικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων θα διεξαχθεί με χρήση πρότυποποιημένων τεχνικών μικροσκοπίας (SEM, TEM, AFM), φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR), φασματοσκοπία Raman και σκέδασης ακτίνων Χ (XRD). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εγκλεισμάτων και της μήτρας πολυμερών. Αυτή η έρευνα σταπαραγόμενα δείγματα θα πραγματοποιείται με τη χρήση τεχνικών της φασματοσκοπίας διηλεκτρικής χαλάρωσης (DRS) σε μία ευρεία περιοχή συχνοτήτων και θερμοκρασίών, ηλεκτρικών μετρήσεων αγωγιμότητας AC και DC, πειράματα μαγνητισμού χρησιμοποιώντας SQUID, φασματοσκοπία Mössbauer, καθώς και μετρήσεις εξάρτησης συχνότητας και θερμοκρασίας με τον δείκτη διάθλασης χρησιμοποιώντας την τεχνική σύζευξης πρίσματος. Προκειμένου να ολοκληρωθεί μια πλήρης διερεύνηση θα μελετηθούν η σχέσης μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών, οι μηχανικές ιδιοτήτες, η θερμική σταθερότητα και η συμπεριφορά των τελικών προϊόντων με τη χρήση τεχνικών  θερμικής ανάλυσης (TGA, DSC, DTA) καθώς και τεχνικών  δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DΜΤΑ). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι διττά, αυτά που σχετίζονται με τη βασική έρευνα, και αυτά που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές. Ο απώτερος στόχος της βασικής  έρευνας και της προοπτικής της είναι η παραγωγή γνώσης και μια καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών αυτών. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των τεχνολογικών εφαρμογών, ο βασικός στόχος είναι η κατασκευή των πολυχρηστικών υλικών που εμφανίζονται να έχουν πολύπλοκες ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες, μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης και ανάκτησης των πληροφοριών και ενέργειας (ηλεκτρική, μαγνητική).

Ερευνητική ομάδα:

  • Δήμος Τριάντης, Kαθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Συντονιστής ομάδας
  • Ηλίας Στάυρακας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  • Γεώργιος Χλούπης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  • Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας