Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών λίθων στις κατασκευές: Εφαρμογές στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Πλαίσιο Προγράμματος:
«ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»Έναρξη: 01-01-2012Λήξη: 31-12-2015

Χρηματοδότηση: 600.000€

Χρηματοδότηση Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 145.000 €

Συντονιστής Έργου: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Μηχανικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Σταύρος Κουρκουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Συμμετέχοντες στο έργο:

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Μηχανικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων
  • Αριστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μηχανικής
  • Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων

Περιγραφή:
Το έργο στοχεύει στη διεξοδική μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής καινοτόμων τενικών ανίχνευσης με βοήθεια αισθητήρων και μετρητικών διατάξεων (σε εργαστηριακά πειράματα) όπως επίσης και σε διατάξεις ανίχνευσης αλλάγων των τάσεων στα αποκατεστημένα μέρη αρχαίων κατασκευών της που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι τεχνικές και διατάξεις αυτές στοχεύουν στην έγκαιρη ειδοποίηση πριν εμφανιστούν οι μακροσκοπικές συνέπειες στην εξωτερική επιφάνεια των αποκαταστημένων τμήμάτων. Οι τεχνικές που περιέχονται στην πρόταση έχουν επιλεγεί μετά από προσεκτική εξέταση διαφόρων καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης μέσω αισθητήρων σύμφωνα με τρία κριτήρια: Το μέγεθος του αισθητήρα (πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρός προκειμένου να αποφύγουμε παρεμβάσης στον αυθεντικό λίθο), η αντοχή του και τέλος η αναισθησία του σε εξωτερικές παρεμβολές καθώς και χημικές επιδράσεις απο τα υλικά στα οποία θα φιλοξενείται.

Ερευνητική ομάδα:

  • Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Συντονιστής ομάδας
  • Ηλίας Σταύρακας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  • Γεώργιος Χλούπης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας