Προκηρύξεις θέσεων έρευνας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών προκηρύσσει πέντε θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών για να εγγραφούν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://mscres.eee.uniwa.gr

Συνοπτική περιγραφή των θεμάτων:

Α

Επιβλέπων: Δήμος Τριάντης, Καθηγητής
Τίτλος Θέματος: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών

Περιγραφή: Θα χρησιμοποιηθούν υλικά πολυμερικών δομών στα οποια θα προστεθούν κατά περίπτωση νανοσωματίδια μεταλλικών οξειδίων με στόχο να περιοριστούν οι διηλεκτρικές απώλειες. Βασική επιδίωξη είναι να επέλθει μια σημαντική τροποποίηση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των πολυμερών νανοσύνθετων υλικών που στοχεύει στην επίτευξη υψηλής πυκνότητας ενέργειας σε διηλεκτρικούς πυκνωτές.
Η ηλεκτρική συμπεριφορά αυτών των νανοσύνθετων υλικών θα πραγματοποιηθεί:
1) Με τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων και θερμοκρασιών (DRS).
2) Με τη χρήση της τεχνικής των θερμικά διεγειρόμενων ρευμάτων αποπόλωσης σε περιοχές θερμοκρασιών -150ο C – +100ο C.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:  Άριστη γνώση Excel Matlab
Σε πρώτη φάση μελέτη δυο προγενέστερων διπλωματικών εργασιών.
Σε δεύτερη φάση μετά την οριστικοποίηση του ακριβούς θέματος, μελέτη 3 επιλεγμένων papers
Μαθήματα εμβάθυνσης:

  1. Ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων
  2. Ειδικά θέματα μετρήσεων

Β

Επιβλέπων: Δήμος Τριάντης, Καθηγητής

Τίτλος Θέματος: Συσχετισμός ακουστικών εκπομπών (ΑΕ) και διεγειρόμενων ασθενών ρεύματων σε πειράματα μηχανικού stress υλικών μέχρι την θραύση τους

Περιγραφή: Με βάση τον ορισμό της American Society for Testing and Material – ASTM, με τον όρο Ακουστική Εκπομπή (Acoustic Emission, ΑΕ) χαρακτηρίζουμε τα ελαστικά κύματα που δημιουργούνται και σχετίζονται με ταχεία απελευθέρωση ενέργειας από τοπικές πηγές στο εσωτερικό κάποιου υλικού ή λόγω έναρξης μιας αστοχίας,  με διάδοση προϋπάρχουσας βλάβης σε αυτό, ή λόγω αλλαγής φάσεως. Επίσης η εμφάνιση  ΑΕ σχετίζεται με ολίσθηση μεταξύ των κόκκων του υλικού ή με έναρξη και διάδοση μικρορωγμών στη δομή του, όταν αυτό βρίσκεται υπό καθεστώς μηχανικής φόρτισης. Η μελέτη των ΑΕ και η όλη τεχνική που έχει αναπτυχθεί γνωρίζει σήμερα σημαντική ανάπτυξη διεθνώς και είναι γνωστή ως Τεχνική Ακουστικής Εκπομπής (Acoustic Emission Technique).
Εκτός των ΑΕ και η ανίχνευση και καταγραφή ηλεκτρικών σημάτων low-levels παρέχει εξακριβωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες θραύσης των υλικών. Η παρατήρηση της μεταβλητότητας των ηλεκτρικών σημάτων αφορά την καταγραφή ενός ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος που μετρείται από ένα ευαίσθητο ηλεκτρόμετρο όταν ένα ζεύγος ηλεκτροδίων επισυνάπτεται σε κατάλληλες θέσεις στο δοκίμιο που υποβάλλεται σε τεστ μηχανικής καταπόνησης. Στην τεχνική αυτή αποδίδεται ο όρος Pressure Stimulated Currents (PSC).
Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα επιχειρηθεί μια συσχέτιση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των ΑΕ δεδομένων και του λαμβανόμενου PSC σήματος, έτσι να αναδειχθούν κάποια κρίσιμα στάδια που το υλικό σε κατάσταση διαρκούς και αυξανόμενου stress, οδηγείται σε καταστάσεις ευρείας έκτασης ζημιών (damage), καθώς και της αστοχίας στην οποία θα οδηγηθεί τελικά.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:Άριστη γνώση Excel Matlab
Σε πρώτη φάση μελέτη δυο προγενέστερων διπλωματικών εργασιών.
Σε δεύτερη φάση μετά την οριστικοποίηση του ακριβούς θέματος, μελέτη 3 επιλεγμένων papers
Μαθήματα εμβάθυνσης:

  1. Ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων
  2. Ειδικά θέματα μετρήσεων

C

Επιβλέπων: Μουτζούρης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλος θέματος: Σύνθεση και χαρακτηρισμός οπτικών προσομοιωτών βιολογικών ιστών

Περιγραφή: Υλικά των οποίων οι οπτικές ιδιότητες μιμούνται την οπτική συμπεριφορά βιολογικών ιστών (γνωστά ως «tissue phantoms») βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών στη σύγχρονη βιοΐατρική έρευνα, όπως για παράδειγμα στη βαθμονόμηση και την επεξεργασία της εικόνας μικροσκοπίων και άλλων απεικονιστικών διατάξεων, στην πειραματική μελέτη αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας laser και βιολογικής ύλης, κλπ. Η σύνθεση οπτικών προσομοιωτών των ιστών (σε μορφή υγρού, στερεού ή γέλης) απαιτεί την ανάπτυξη αυστηρών πρωτοκόλλων και πολλαπλούς ελέγχους επαναληψιμότητας. Πρωτόκολλα σύνθεσης tissue phantoms που προσομοιώνουν τα απορροφητικά και σκεδαστικά χαρακτηριστικά της βιολογικής ύλης είναι ευρέως διαθέσιμα στη διεθνή βιβλιογραφία, χωρίς να γίνεται ωστόσο ιδιαίτερη μνεία στις αντίστοιχες διαθλαστικές ιδιότητες. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι να καλύψει το προαναφερθέν κενό, μέσω της σύνθεσης ενός πλήθους επιλεγμένων tissue phantoms και του επακόλουθου πειραματικού προσδιορισμού του δείκτη διάθλασης των παρασκευασμάτων, στη φασματική περιοχή του ορατού και του κοντινού υπέρυθρου.
Μαθήματα εμβάθυνσης:

  1. Ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων
  2. Ειδικά θέματα μετρήσεων

D

Επιβλέπων: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής
Τίτλος Θέματος: Σχεδίαση και Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης αερίων ρύπων με χρήση IoT

Περιγραφή: Το προτεινόμενο θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT, EMISSION» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΓΓΕΤ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ)» στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (http://edml.uniwa.gr/emission/).
Το πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής έρευνας περιλαμβάνει την ανάλυση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, των αρχών σχεδιασμού και των προδιαγραφών των μετρητικών συστημάτων, καθώς επίσης και κατευθύνσεις βασικής έρευνας αλλά και αξιολόγηση εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα αναλύεται η τοπολογία και η αρχιτεκτονική που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα δίκτυα.
Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης αερίων ρύπων χαμηλού κόστους με τη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου των αντικειμένων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εφαρμοστούν σε πραγματικό περιβάλλον για να ενισχύσουν το περιορισμένο δίκτυο μέτρησης αερίων ρύπων στην Αττική τόσο σε επίπεδο πλήθους σταθμών μέτρησης όσο και στη δυνατότητα φορητότητας.
Μαθήματα εμβάθυνσης:

  1. Ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων
  2. Ειδικά θέματα μετρήσεων

E

Επιβλέπων: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής
Τίτλος Θέματος: Σχεδίαση και Ανάπτυξη μεθοδολογίας διασύνδεσης και συλλογής δεδομένων μετρητικών συστημάτων αερίων ρύπων με χρήση IoT

Περιγραφή: Το προτεινόμενο θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT, EMISSION» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΓΓΕΤ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ)» στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (http://edml.uniwa.gr/emission/).
Το πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής έρευνας περιλαμβάνει την ανάλυση μεθοδολογιών διασύνδεσης μετρητικών συστημάτων καταγραφής αερίων ρύπων χαμηλού κόστους, καθώς επίσης και κατευθύνσεις βασικής έρευνας αλλά και αξιολόγηση εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων μέτρησης αερίων ρύπων με τη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου των αντικειμένων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εφαρμοστούν σε πραγματικό περιβάλλον για να ενισχύσουν το περιορισμένο δίκτυο μέτρησης αερίων ρύπων στην Αττική τόσο σε επίπεδο πλήθους σταθμών μέτρησης όσο και στη δυνατότητα φορητότητας.
Μαθήματα εμβάθυνσης:

  1. Ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων
  2. Ειδικά θέματα μετρήσεων